ปฏิทินกิจกรรม

 
 • วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางนันทวรรณ ชื่นศิริ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุม 210 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

   

 
 • วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 11.30 น. นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุม 215 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

   

 
 • วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร สลน. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

   

 
 • วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางชนิดา เกษมศุข ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำด้านสังคม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกีฬาและนันทนาการ ณ ห้องประชุม 215 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

   

 
 • วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวดวงสุดา ศรียงค์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานโครงการฝึกอบรม การเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance) ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

   

 
 • วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม รอง ลธน.บ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการรับโอนข้าราชการมาดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ประเภทอำนวยการ และวิชาการระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป ใน สลน. ณ ห้องประชุม 215 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

   

 
 • วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 น. นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุม 215 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

   

 
 • วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. นางสาวดวงสุดา ศรียงค์ รอง ลธน.บ. เป็นประธานการประชุมหารือคณะอนุกรรมการบูรณาการและประสานการเชื่อมโยงฐานข้อมูลสารสนเทศ ด้านการติดตามนโยบายและข้อสั่งการ นรม. ณ ห้องประชุม 215 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

   

 
 • วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม รอง ลธน.บ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการทุนของรัฐบาล (ทุน ก.พ.) (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

   

 
 • วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ สลน. คร้ังที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)