ปฏิทินกิจกรรม

 
 • วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564 เวลา14.00 น. นางนันทวรรณ ชื่นศิริ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุม 215 อาคาร สลน.(ตึกแดง 1)

   

 
 • วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา14.00 น. นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในภารกิจตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี ณ จังหวัดสมุทรสงคราม ณ ห้องประชุม 215 อาคาร สลน.(ตึกแดง 1)

   

 
 • วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา10.00 น. นางชนิดา เกษมศุข ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำด้านสังคม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกีฬาและนันทนาการ ณ ห้องประชุม 210 อาคาร สลน.(ตึกแดง 1)

   

 
 • วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา14.00 น. นางดวงสุดา ศรียงค์ ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสำนักนายกรัฐมนตรี ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

   

 
 • วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา14.00 น. นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ณ ทำเนียบรัฐบาล ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุม 2503 ชั้น 5 ตึกบัญชาการ 2

   

 
 • วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา13.30น. นางชนิดา เกษมศุข ทปษ.นรม. ฝ่ายข้าราชการประจำด้านสังคม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ งานปรับปรุงอาคาร (Smart Office)ณ ห้องประชุม 215 อาคาร สลน.(ตึกแดง 1)

   

 
 • วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา15.00น. นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ ของ สลน. ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร สลน.(ตึกแดง 1)

   

 
 • วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงาน ของลูกจ้างประจำใน สลน. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร สลน.(ตึกแดง 1)

   

 
 • วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำด้านยุทธศาสตร์ เป็นประธานการประชุมหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุม 215 อาคาร สลน.(ตึกแดง 1)

   

 
 • วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. นายชิโนรส ใยฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมคณกรรมการตรวจรับพัสดุจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการระบบคอมพิวเตอร์ไร้สาย ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร สลน.(ตึกแดง 1)