เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

 นายพรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
Email :
โทรศัพท์ :