เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

 นายดิสทัต โหตระกิตย์
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
Email : distat@thaigov.go.th
โทรศัพท์ : 0-2288-4015