ปฏิทินกิจกรรม

 
 • วันจันทรที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ประชุมคณะทำงานศึกษาโครงสร้างและอัตรากำลังของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

   

 
 • วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร การประชุมคณะอนุกรรมการด้านสารัตถะเพื่อเตรียมการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคฯ ณ ห้องประชุม 215 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

   

 
 • วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นางนันทวรรณ ชื่นศิริ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุม 215 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

   

 
 • วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. นางสาวดวงสุดา ศรียงค์ รอง ลธน.บ. เป็นประธานการประชุมกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ ของคณะทำงานศึกษาและเตรียมความพร้อมดำเนินการ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

   

 
 • วันพุธที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวดวงสุดา ศรียงค์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการบังคับคดี ณ ห้องประชุม 215 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

   

 
 • วันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ สลน. ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

   

 
 • วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

   

 
 • วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

   

 
 • วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นางนันทวรรณ ชื่นศิริ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุม 215 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

   

 
 • วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเเรือนดีเด่นของ สลน. ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม 210 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)