ปฏิทินกิจกรรม

 
 • วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2563 เวลา 14.30 น. นายบรรสาน บุนนาค รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ณ ห้องนารี 2 ตึกนารีสโมสร

   

 
 • วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. นางนันทวรรณ ชื่นศิริ ทปษ.นรม.ฝ่ายข้าราชการประจำด้านยุทธศาสตร์ เป็นประธานการประชุมหารือข้อราชการการจัดทำ Dash Board ณ ห้องประชุม210 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

   

 
 • วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวปราณี ศรีประเสริฐ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการของ สลน. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

   

 
 • วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวปราณี ศรีประเสริฐ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมติดตามเร่งรัดงบประมาณ (งบประมาณ ปี ๖๔) ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

   

 
 • วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายบรรสาน บุนนาค รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำหนังสือทำเนียบรัฐบาล ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม 2502 ชั้น 5 ตึกบัญชาการ 2

   

 
 • วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. นางนันทวรรณ ชื่นศิริ ทปษ.นรม. ฝ่ายข้าราชการประจำด้านยุทธศาสตร์ เป็นประธานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ณ ห้องประชุม 215 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

   

 
 • วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. นางนันทวรรณ ชื่นศิริ ทปษ.นรม. ฝ่ายข้าราชการประจำด้านยุทธศาสตร์ เป็นประธานการประชุมระบบติดตามของ กนย. ณ ห้องประชุม 215 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

   

 
 • วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 09:30 น. นางสาวปราณี ศรีประเสริฐ รองเลขาธิการนายกรัฐมนนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมกำกับติดตามเร่งรัดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

   

 
 • วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 13:30 น. นางสาวดวงสุดา ศรียงค์ ผู้ช่วยเลขาธิการนายยกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาพนักงานราชการทั่วไปของ สลน. ณ ห้องประชุม 215 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

   

 
 • วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 09:30 น. นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง ทปษ.นรม.ฝ่ายข้าราชการประจำด้านยุทธศาสตร์และการวางแผน เป็นประธานการประชุมเกี่ยวกับเตรียมความพร้อมรักษาความปลอดภัย ทำเนียบรัฐบาล ณ ห้องประชุม302 ตึกบัญชาการ 1