ประวัติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นส่วนราชการระดับกรมในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นข้าราชการการเมืองเป็นผู้บังคับบัญชา และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นส่วนราชการ ที่ทำหน้าที่เป็นฝ่ายช่วยอำนวยการของนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการด้านการเมือง ด้านวิชาการ ด้านเลขานุการ ตลอดจนเป็นศูนย์ประสานการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รวมถึงข้าราชการการเมืองที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งเพื่อช่วยงานของนายกรัฐมนตรี เช่น โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเป็นต้น

เมื่อย้อนอดีตไป สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรียังไม่ได้มีชื่อและอำนาจหน้าที่อย่างที่เป็นอยู่ปัจจุบัน เป็นแต่เพียงหน่วยงานเล็กๆ ที่มีรากฐานมาจากสำนักงานเลขานุการนายกรัฐมนตรี ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2476 โดยเป็นหน่วยงานระดับกรมในสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งทำหน้าที่ด้านแลขานุการให้แก่นายกรัฐมนตรี มีส่วนราชการในสังกัดเพียง 2 แผนก คือ แผนกการเมือง และแผนกตรวจสอบเรื่องราวและความเห็น

ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2487 พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 8) พุทธศักราช 2487 ได้มีการยกฐานะสำนักงานเลขานุการนายกรัฐมนตรีขึ้นเป็นสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เนื่องจากรัฐบาลเห็นว่าส่วนราชการนี้เป็นส่วนราชการสำคัญและมีภารกิจเพิ่มมากขึ้น

ปี พ.ศ. 2496 พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง กรม พ.ศ. 2496 ได้เปลี่ยนชื่อ “สำนักนายกรัฐมนตรี” เป็น “สำนักคณะรัฐมนตรี” มีการแยกงานในสำนักคณะรัฐมนตรีออกเป็น 2 ทบวง แยกเป็น (1) ทบวงคณะรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (2) ทบวงคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร และมีสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทางการเมืองของนายกรัฐมนตรีสังกัดอยู่

อ่านหน้าถัดไป