ปฏิทินกิจกรรม

 
 • วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. นางสาวดวงสุดา ศรียงค์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบ Video Teleconference ณ ห้องประชุม 210 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

   

 
 • วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวดวงสุดา ศรียงค์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสอบสวนทางละเมิดฯ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

   

 
 • วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางนันทวรรณ ชื่นศิริ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมหารือข้อราชการ ระบบสารสนเทศบริหารรถยนต์ส่วนกลาง ณ ห้องประชุม 215 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

   

 
 • วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวดวงสุดา ศรียงค์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฌาปนกิจสงเคราะห์สำนักนายกรัฐมนตรี (ฌปก.นร.) ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุม 210 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

   

 
 • วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกข้าราชพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ณ ห้องประชุม 2502 ตึกบัญชาการ 2

   

 
 • วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวดวงสุดา ศรียงค์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการและประสานการเชื่อมโยงฐานข้อมูลสาระสนเทศด้านการติดตามการดำเนินงานตามข้อสั่งการ นรม. ณ ห้องประชุม2503 ตึกบัญชาการ 2

   

 
 • วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ สลน. คร้ังที่ 4/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

   

 
 • วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวดวงสุดา ศรียงค์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลตามมาตราฐานทางจริยธรรม ณ ห้องประชุม 210 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

   

 
 • วันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวดวงสุดา ศรียงค์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประชุมหารือข้อราชการ การดำเนินการจัดทำแอปพลิเคชัน/แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อให้บริการหรือให้ข้อมูลแก่ประชาชน ณ ห้องประชุม 210 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

   

 
 • วันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นางนันทวรรณ ชื่นศิริ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประชุมคณะกรรมการด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชายและความเท่าเทียมระหว่างเพศของ สลน. ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)