ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม Department Chief Information Officer : DCIO

 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม (Department Chief Information Officer : DCIO)
ว่าง
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร

ข้อมูลการติดต่อ
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
เลขที่ 1 ถนนนครปฐม เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
Email :
โทรศัพท์ :