คำถามและคำตอบ (Q&A) / ส่งคำถามของท่านมาที่ Q-and-A@thaigov.go.th

คำถาม : การส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้นำมาส่งคืนที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) ใช่ไหมคะ

คำตอบ : บุคคลใดที่จะส่งคืน/ชดใช้เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้ส่งคืนได้ที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) รายละเอียดอ่านต่อ กดที่นี่

คำถาม : คำสั่ง สำนักนายกรัฐมนตรี สามารถขอได้ที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) ใช่หรือไม่คะ

คำตอบ : คำสั่ง สำนักนายกรัฐมนตรี สามารถขอได้ที่กองกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) หมายเลขโทรศัพท์ 0 2283 4248 ค่ะ

คำถาม : การขอทำบัตรผ่านสำหรับบุคคลและยานพาหนะ เพื่อเข้าทำเนียบรัฐบาล ติดต่อที่หน่วยงานใดคะ

คำตอบ : ติดต่อได้ที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) กองสถานที่ ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย (กสร.) ทั้งนี้ ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ หรือมาตรการที่เกี่ยวข้อง นะคะ รายละเอียด "ขอทำบัตร" กดที่นี่

คำถาม : หากประสงค์จะขอทราบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สามารถสอบถามได้ที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) ใช่ไหมครับ

คำตอบ : การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ สลน. หากแต่อยู่ในความความรับผิดชอบของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) สามารถสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2280 9000 รวมทั้ง หากประสงค์จะค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ กดที่นี่

คำถาม : ประชาชน คณะบุคคล หน่วยงานราชการ และองค์กรอื่น ๆ จะยื่นหนังสือถึงสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จะสามารถยื่นได้ที่ไหน

คำตอบ : สามารถมายื่นได้ที่ทำเนียบรัฐบาล ประตู 5 ด้านถนนราชดำเนินนอก อาคาร 26 (สีฟ้า) ชั้น 2 (ด้านขวา) กดที่นี่ เพื่อเปิดแผนที่แสดงตำแหน่ง

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

1 ถนนนครปฐม เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

แผนที่ตั้ง
รับเรื่องร้องเรียน
  • ช่องทางการร้องเรียนและแจ้งปัญหาการทุจริตของเจ้าหน้าที่ สลน. โดยสามารถแจ้งได้ที่
    1. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) โดยตรงที่ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
    2. ทางไปรษณีย์ ถึง สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล กทม. 10300
    3. ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2288-4000 ต่อ 4676
    4. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต และช่องทางการรับฟังความคิดเห็น http://acoc.thaigov.go.th/