ปฏิทินกิจกรรม

 
 • วันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวดวงสุดา ศรียงค์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุม 210 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

   

 
 • วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวดวงสุดา ศรียงค์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมหารือการดำเนินงานเตรียมข้อมูลคณะอนุกรรมการ กตน. ณ ห้องประชุม 210 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

   

 
 • วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. นางสาวดวงสุดา ศรียงค์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุม 210 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

   

 
 • วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวดวงสุดา ศรียงค์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

   

 
 • วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารฝ่ายประจำ สลน. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

   

 
 • วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศึกษาโครงสร้างและอัตรากำลังของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

   

 
 • วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวดวงสุดา ศรียงค์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

   

 
 • วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563 ของ สลน. ณ ห้องประชุม 215 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

   

 
 • วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางนันทวรรณ ชื่นศิริ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมระบบเครื่องสแกนงานวันฉัตรมงคล ณ ห้องประชุม210 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

   

 
 • วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม รอง ลธน.บ. เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาทักษะการสรุปประเด็นด้วย Mind map” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)