ปฏิทินกิจกรรม

 
 • วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 14.30 น. นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินงานคณะทำงาน PWST ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

   

 
 • วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวดวงสุดา ศรียงค์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุม 210 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

   

 
 • วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวดวงสุดา ศรียงค์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

   

 
 • วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศึกษาโครงสร้างและอัตรากำลังของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

   

 
 • วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวดวงสุดา ศรียงค์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฌาปนกิจสงเคราะห์สำนักนายกรัฐมนตรี (ฌปก.นร.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

   

 
 • วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางนันทวรรณ ชื่นศิริ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานสโมสรสันนิบาตเนื่องในวันฉัตรมงคล ณ ห้องประชุม 210 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

   

 
 • วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ และพนักงานราชการที่ได้รับการจัดจ้างใหม่ของ สลน. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

   

 
 • วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวดวงสุดา ศรียงค์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

   

 
 • วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางนันทวรรณ ชื่นศิริ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาการจ้างปรับปรุงบ้านพักรับรองแหลมแท่น จังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุม 215 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

   

 
 • วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางชนิดา เกษมศุข ทปษ.นรม.ฝ่ายข้าราชการประจำด้านสังคม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและโปร่งใสใในการดำเนินงานของหน่วยงานฯ ณ ห้องประชุม 215 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)