ปฏิทินกิจกรรม

 
 • วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวดวงสุดา ศรียงค์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ณ ห้องประชุม 215 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

   

 
 • วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวดวงสุดา ศรียงค์ รอง ลธน.บ. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศึกษาและเตรียมความพร้อมดำเนินการตามพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของ สลน. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

   

 
 • วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวดวงสุดา ศรียงค์ รอง ลธน.บ. เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลข้อสั่งการ นรม. ณ ห้องประชุม 215 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

   

 
 • วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวดวงสุดา ศรียงค์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทดิจิทัลของ สลน. ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

   

 
 • วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมทางไกลกับสำนักเลขานโยบายของนายกรับมนตรี ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

   

 
 • วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมกำกับติดตามเร่งรัดการปัฏิบัติราชการ และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

   

 
 • วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของ สลน. ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุม 210 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

   

 
 • วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล สลน. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

   

 
 • วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ สลน. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

   

 
 • วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา09.30 น. นางสาวดวงสุดา ศรียงค์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)