ปฏิทินกิจกรรม

 
 • วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. นายชิโนรส ใยฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุม 210 อาคาร สลน.(ตึกแดง 1)

   

 
 • วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. นางสาวนันทวรรณ ชื่นศิริ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำด้านยุทธศาสตร์ เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับกระทรวงการคลัง ณ ห้องประชุม 215 อาคาร สลน.(ตึกแดง 1)

   

 
 • วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นางสาวดวงสุดา ศรียงค์ ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรดิจิทัล ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม 215 อาคาร สลน.(ตึกแดง 1)

   

 
 • วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 16.00 น. นายบรรสาน บุนนาค รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เป็นประธานการประชุมเตรียมการเข้าร่วม การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 37 และการประชุมที่เกี่ยวข้องของ นรม. ณ ห้องประชุม 302 ตึกบัญชาการ 1

   

 
 • วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. นางสาวปราณี ศรีประเสริฐ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุม เรื่อง ฌาปนกิจสงเคราะห์ของสำนักนายกรัฐมนตรี ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

   

 
 • วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางวิสุนี บุนนาค รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

   

 
 • วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. นางสาวดวงสุดา ศรียงค์ ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นประธานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ สลน. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

   

 
 • วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง ทปษ.นรม.ฝ่ายข้าราชการประจำด้านยุทธศาสตร์และการวางแผน เป็นประธานการประชุมหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุม 210 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

   

 
 • วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. นางสาวปราณี ศรีประเสริฐ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานโครงการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่และพนักงานราชการที่ได้รับจัดจ้างใหม่ ของ สลน. ณ ห้องประชุม 215 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

   

 
 • วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 14.30 น. เลขาธิการนายกรัฐมนตรี มอบเกียรติบัตรให้แก่ข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 12 ณ ห้องรับรอง 1 ตึกบัญชาการ 1