ผู้ช่วยโฆษกศบค. เน้น 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการรองและ 7 มาตรการเข้ม สถานศึกษา (ไป-กลับ)

8 พฤศจิกายน 2564

วันนี้ 8 พ.ย. 64 เวลา 12.40 น. ณ ทำเนียบรัฐบาล พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตอบคำถามสื่อมวลชนถึงกรณีโรงเรียนที่จังหวัดมุกดาหารแห่งหนึ่ง ตรวจ ATK ได้ผลบวกลวง ทางศบค. ได้รับทราบรายงานเรื่องนี้แล้ว โดยศบค. ระบุว่าการตรวจ ATK ขอให้เป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดซึ่งสามารถที่จะลงรายละเอียดได้แตกต่างกันในแต่ละอำเภอ แต่ละพื้นที่ ซึ่งจะมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาด การเฝ้าระวังความพร้อมของแต่ละพื้นที่ โอกาสนี้ ผู้ช่วยโฆษก ศบค. ยืนยันว่า กระทรวงสาธารณสุขเน้น 1. ประเมินความพร้อมเปิดเรียนผ่าน Thai Stop COVID Plus (TSC)+ และรายงานการติดตามการประเมินผลผ่าน MOECOVID 2. จัดกิจกรรมรูปแบบ Small Bubble 3.จัดระบบให้บริการอาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการ 4. ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ การระบายอากาศภายในอาคาร การทำความสะอาดคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค และ การจัดการขยะ 5. จัด School Isolation แผนเผชิญเหตุ และมีการซักซ้อม 6. ควบคุมดูแลการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียน (Seal Route) กรณีรถรับ-ส่งนักเรียน รถส่วนบุคคล และรถสาธารณะ 7. จัดให้มี School Pass สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษาประกอบด้วย ผลการประเมิน Thai Save Thai (TST) ผลตรวจ ATK ภายใน 7 วัน ประวัติการรับวัคซีน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยเมื่อเข้า-ออกโรงเรียน นอกจากนี้ กรมควบคุมโรคยังเน้นให้ตรวจกลุ่มเสี่ยง ถ้านักเรียนมีคนในครอบครัวติดเชื้อเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ในส่วนของค่าใช้จ่าย ATK ในส่วนของภาครัฐสามารถให้ผู้ประกอบการ สถานประกอบการสามารถนำค่าใช้จ่าย ATK นำไปเบิกภาษี 1.5 เท่า และในส่วนของแระชาชนขอให้ติดตามในรายละเอียดที่จะช่วยลดหย่อนของการใช้เครื่องตรวจATK ด้วย ผู้ช่วยโฆษกศบค. เน้นย้ำ การเปิดเรียนคล้ายกับการเปิดประเทศ มีการผ่อนคลายกิจการ กิจกรรมต่างๆ ในช่วงการแพร่ระบาดที่มีอยู่ แม้ตัวเลขของผู้ติดเชื้อจะลดลงแต่ความเสี่ยงยังมีอยู่ โดยขอให้ทุกคนให้ความสำคัญป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัดตามหลัก D-M-H-T-T ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข การ์ดอย่าตก สวมหน้ากาก ล้างมือบ่อย ๆ เว้นระยะห่าง และหลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่ชุมชนหรือที่ที่มีคนอยู่รวมกันจำนวนมาก รวมถึงสถานที่เสี่ยงต่างๆ เพื่อป้องกันการรับเชื้อและแพร่เชื้อให้กับคนในครอบครัว และลดการแพร่ระบาดของโรคในชุมชนด้วย .... กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก

โปรดเลือก