ครม.อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ลดค่าธรรมเนียมหลักฐานรับรองการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

2 สิงหาคม 2565

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ …) พ.ศ. .... มีสาระสำคัญ เป็นการแก้ไขค่าธรรมเนียมหลักฐานรับรองการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สำหรับบุคคลธรรมดา ในกรณีเพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานตามกฎกระทรวงกำหนดแบบคำขออนุญาต ใบอนุญาต ใบรับรอง คำสั่ง และแบบหนังสือตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2564 จากฉบับละ 500 บาท เป็นฉบับละ 20 บาท

ทั้งนี้เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและสมาชิกสภาวิศวกร รวมถึงแยกการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในส่วนของค่าใบแทนใบอนุญาตและค่าหลักฐานรับรองการได้รับอนุญาต และแยกการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับหนังสือรับรองการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ในส่วนของการขอหนังสือรับรองตามกฎกระทรวงกำหนดให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ซึ่งสภาวิศวกรได้รายงานว่า การลดค่าธรรมเนียมหลักฐานรับรองการได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสำหรับบุคคลธรรมดาครั้งนี้ ไม่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือการบริหารจัดการรายได้ของสภาวิศวกรหรือผลกระทบต่อรัฐแต่อย่างใด โดยการลดค่าธรรมเนียมดังกล่าวยังสามารถครอบคลุมในเรื่องค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบ และอุปกรณ์การให้บริการออกหลักฐานรับรองการได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักได้อย่างเหมาะสม

โปรดเลือก