ครม.เห็นชอบร่างความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่นว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารและดิจิทัล

2 สิงหาคม 2565

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 2 ส.ค. 2565 ได้เห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารแห่งประเทศญี่ปุ่น ว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารและดิจิทัล ซึ่งจะเป็นบันทึกความร่วมมือแทนฉบับเดิมที่ทั้ง 2 ฝ่ายได้ลงนามไปเมื่อปี 2560 และได้สิ้นสุดอายุการบังคับเมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2565

สำหรับกำหนดการลงนามในบันทึกความร่วมมือฯ ฉบับใหม่ จะมีขึ้นในวันที่ 5 ส.ค. 2565 ระหว่างการเดินทางเยือนประเทศไทยของคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารแห่งประเทศญี่ปุ่น

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า ตามร่างบันทึกความร่วมมือฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อสารและดิจิทัลบนหลักความเท่าเทียม ต่างตอบแทนและเคารพซึ่งกันและกันและผลประโยชน์ร่วมกันระหว่าง 2 ฝ่าย
โดยมีขอบเขตดำเนินการภายใต้ความร่วมมือที่หลากหลาย อาทิ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องในด้านการตรวจสภาพอกาศและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ แบ่งปันความรู้ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม การบริการและแอปพลิเคชั่นในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาบุคลากร รวมถึงความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่นเพื่อพัฒนาบุคลากรความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ความร่วมมือด้านไปรษณีย์ ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสื่อสารทางวิทยุที่ทันสมัย ได้แก่ การปรับใช้และใช้งาน 5G แบบเปิดกว้างและปลอดภัย ส่งเสริมการเร่งลงทุนในไทยของบริษัทด้านไอซีทีของญี่ปุ่น เป็นต้น

มีกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือ อาทิ ความร่วมมือด้านนโยบายและเทคโนโลยี การอำนวยความสะดวกในโครงการร่วมต่างๆ การแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญการ การสนับสนุนหน่วยงานรัฐ และองค์กรด้านอุตสาหกรรม วิชาการ องค์กรที่มีความเชี่ยวชาญ ตลอดจนร่วมกันจัดการทดลองสาธิต ประชุมวิชาการและเข้าร่วมอบรม

โปรดเลือก