คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

24 เมษายน 2563

เปิดอ่านรายละเอียด