นายกฯ เร่งแก้ปัญหาที่ดินของรัฐกับประชาชนทับซ้อน โดย คกก.นโยบายที่ดินฯ เห็นชอบหลักการร่าง พ.ร.บ.สถาบันบริหารจัดการที่ดินและกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม และยั่งยืน พ.ศ. ....

13 กันยายน 2564

วันนี้ (13 ก.ย.64) เวลา 13.30 น. ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 (ผ่านระบบ Video Conference) โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาประเด็นสำคัญ อาทิ ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบริหารจัดการที่ดินและกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน พ.ศ. .... (ร่าง) แผนพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศที่ดินและทรัพยากรดิน พ.ศ. 2565 – 2570 การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐบาลแบบบูรณาการมาตราส่วน 1:4000 (One Map) และแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินของรัฐของพื้นที่กลุ่มที่ 1 จำนวน 11 จังหวัด และการป้องกันและตรวจสอบการบุกรุกที่ดินของรัฐและแนวทางการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ทำการเกษตรในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ โดยมี นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมประชุมด้วย

นายกรัฐมนตรี ย้ำรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาความทับซ้อนเรื่องที่ดินของรัฐกับประชาชน ซึ่งขณะนี้ใช้กลไกของ คทช. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการมุ่งแก้ปัญหาที่ดินที่มีความซ้ำซ้อนระหว่างรัฐกับรัฐ และรัฐกับเอกชน เพื่อให้ประชาชนได้สิทธิในที่ดินทำกินต่าง ๆ และให้เกิดความเป็นธรรมอย่างยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาลในการจัดที่ดินให้กับประชาชน พร้อมส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ตั้งต้นทางไปจนถึงปลายทาง โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลและออนไลน์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และสินค้าเพื่อช่องทางการตลาดในการเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้นและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าอีกทางหนึ่งด้วย รวมทั้งให้บูรณาการบริหารการจัดการข้อมูลที่มีอยู่ของภาครัฐทั้งข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data และข้อมูลของแต่ละหน่วยงานนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำงานร่วมกัน

ที่ประชุมได้มีการพิจารณาและเห็นชอบวาระสำคัญ ดังนี้
1. เห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติสถาบันบริหารจัดการที่ดินและกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม และยั่งยืน พ.ศ. .... และมอบหมายให้สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) นำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
2. เห็นชอบ(ร่าง) แผนพัฒนาศูนยเ์ ทคโนโลยสารสนเทศท่ีดินและทรัพยากรดิน พ.ศ. 2565 – 2570 เพื่อใช้เป็น กรอบแนวทางการดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศที่ดินและทรัพยากรดิน ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ และให้ความเห็นชอบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณงบกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเร่ง ดำเนินการตามแผนในระยะที่ 1 ต่อไป
3. เห็นชอบการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน 1: 4000 (One Map) และข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินของรัฐของพื้นที่กลุ่มที่ 1 จำนวน 11 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดนนทบุรี นครปฐม อ่างทอง สิงห์บุรี สมุทรสงคราม กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สมุทรสาคร และจังหวัดสุพรรณบุรี และให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบในการรับรองเส้นแนวเขต ที่ดินของรัฐต่อไป ทั้งนี้คาดว่าภายในปี 2565 จะสามารถดำเนินการได้ครบตามเป้าหมายที่กำหนด
4. ที่ประชุมได้มีการหารือถึงการป้องกันและตรวจสอบการบุกรุกท่ีดินของรัฐและแนวทางการช่วยเหลือเยียวยา เกษตรกรท่ีทำการเกษตรในพื้นท่ีที่ไม่มีเอกสารสิทธิ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 25 พฤษภาคม 2564 และเห็นชอบข้อมูลจำนวนเกษตรกร ชนิดของพืช ประเภทและจำนวนของพื้นที่ที่ถูกบุกรุก และแนวโน้มการ เพิ่มขึ้นหรือลดลงของการบุกรุก ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาการทำการเกษตรในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ การป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐเพื่อทำการเกษตร การบริหารจัดการ การพัฒนาพื้นที่ และผลผลิตทางการเกษตร โดยมอบหมายให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่า นายกรัฐมนตรี ชื่นชมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ปัญหาเรื่องที่ดินทำกินให้กับประชาชน ในอนาคตต้องมีการพิจารณาจัดระเบียบเรื่องที่ทำกิน ที่อยู่อาศัย ตลอดจนแหล่งน้ำต่าง ๆ ให้กับประชาชนอย่างเหมาะสม เพื่อให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเต็มประสิทธภาพ รวมถึงการปลูกพืชที่เหมาะสมกับภูมิประเทศ “ทำน้อยได้มาก” คือ ขายในปริมาณน้อยแต่มีคุณภาพและราคาสูง เป็นต้น
--------------
กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก

โปรดเลือก