นายกฯ ลงนามแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบดำเนินการตามสัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ

9 กันยายน 2564

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการตามสัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นที่ปรึกษา พลเอกวิทวัส รชตะนันทน์ อดีตประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานกรรมการ นายมงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นกรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการ ฯ มีอำนาจในการตรวจสอบข้อเท็จจริง ความเป็นมา และการดำเนินการต่าง ๆ ตามสัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ ระหว่างกระทรวงคมนาคม และบริษัท ชินวัตรคอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด รวมถึงนิติสัมพันธ์อื่นที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญาดังกล่าวในสมัยรัฐบาลต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่เสนอมายังคณะรัฐมนตรีในเรื่องนี้ ตลอดจนให้คำแนะนำแก่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในการเจรจาและดำเนินการในเรื่องดังกล่าว และการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 การหาผู้ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่รัฐและประชาชนได้รับ และการแก้ไขปัญหาการดำเนินการภายหลังสัญญาสิ้นสุดโดยกำหนดกรอบในการเจรจาระหว่างคู่สัญญาให้ได้ข้อยุติที่เป็นธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยให้รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคคลภายนอกได้ ทั้งนี้ ยังให้ประธานกรรมการรายงานผลการตรวจสอบ พร้อมกับข้อเสนอแนะหรือแนวทางการแก้ปัญหาที่จะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติต่อนายกรัฐมนนตรีเป็นระยะ ๆ ด้วย

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยังเปิดเผยว่า เพื่อให้การตรวจสอบการดำเนินการต่าง ๆ ตามสัญญา และการเตรียมความพร้อมของภาครัฐเมื่อสิ้นสุดสัญญา ซึ่งสัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศระหว่างกระทรวงคมนาคม และบริษัท ชินวัตรคอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการ 30 ปี ตั้งแต่วันที่ลงนาม คือ 11 กันยายน 2534 จะสิ้นสุดภายในวันที่ 10 กันยายน 2564 นี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน ในการรักษาไว้ซึ่งคลื่นความถี่และสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมอันเป็นสมบัติของชาติด้วย

โปรดเลือก