รัฐบาลขับเคลื่อนความเสมอภาคทางเพศ และการเสริมพลังสตรี ผ่านเวทีประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสตรี-สหรัฐอเมริกา

28 กันยายน 2565

วันที่ 28 กันยายน 2565 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 ว่า ครม.เห็นชอบหลักการร่างถ้อยแถลงร่วมการหารือระดับรัฐมนตรีอาเซียน- สหรัฐอเมริกาว่าด้วยความเสมอภาคระหว่างเพศและการเสริมพลังสตรี (Joint Statement of the ASEAN - U.S. Ministerial Dialogue on Gender Equality and Women's Empowerment) ในการประชุมพิเศษระดับรัฐนตรีอาเซียนด้านสตรี (ASEAN Ministerial Meeting on Women- AMMW) – สหรัฐอเมริกา (United State) เพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและการเสริมพลังสตรี ที่จัดขึ้นในวันที่ 29 กันยายน 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ

สำหรับสาระสำคัญของร่างถ้อยแถลง อาทิ 1. ให้ความสำคัญกับความเสมอภาคระหว่างเพศการเสริมพลังสตรี การกำกับดูแลในระดับต่าง ๆ และการขจัดความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก รวมถึงสนับสนุนกฎหมายระหว่างประเทศ 2. เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของสตรี การมีส่วนร่วมของกำลังแรงงานทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียน ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการและการมีส่วนร่วมในตลาด 3. ส่งเสริมการดำเนินการตามกรอบยุทธศาสตร์ การบูรณาการระหว่างเพศของอาเซียนและแผนงานของคณะกรรมการอาเซียนด้านสตรี (พ.ศ.2564 - 2568) และกรอบการทำงานแผนงานของอาเซียนที่เกี่ยวข้อง 4. สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยและปลอดภัย สำหรับงานส่งเสริมพลังทางเศรษฐกิจของสตรีและเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการลงทุนอย่างต่อเนื่องของผู้นำสตรี 5.เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการขจัดความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศที่เพิ่มจำนวนขึ้น

โปรดเลือก