​นายกฯ พร้อมนำเสนอวิสัยทัศน์ในการประชุมผู้นำเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ 13 (Asia-Europe Meeting: ASEM 13) ในนามประเทศไทย และในนามผู้ประสานงานกลุ่มอาเซียน

24 พฤศจิกายน 2564

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีกำหนดการเข้าร่วมการประชุมผู้นำเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ 13 (Asia-Europe Meeting: ASEM 13) ผ่านระบบการประชุมทางไกล ระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 2564 ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล

โดยการประชุม ASEM 13 ครั้งนี้ ดำเนินการภายใต้หัวข้อหลักคือ “Strengthening Multilateralism for Shared Growth” โดยมีกัมพูชาเป็นเจ้าภาพการประชุม นอกจากนายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมในนามผู้นำประเทศไทยแล้ว ยังเป็นการเข้าร่วมในนามผู้ประสานงานกลุ่มอาเซียน ระหว่างปี พ.ศ.2564-2565 โดยนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการกล่าวถ้อยแถลงเพื่อแสดงวิสัยทัศน์ในนามประเทศไทย 2 ครั้ง และในนามผู้ประสานงานกลุ่มอาเซียน 2 ครั้ง

ในส่วนของถ้อยแถลงในนามประเทศไทยในการประชุมเต็มคณะ (Plenary) ช่วงที่ 2 “โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กับการฟื้นตัวและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม” นั้น นายกรัฐมนตรีจะถอดบทเรียนจากประสบการณ์ ประมวลเป็นข้อแนะนำที่เป็นรูปธรรม เพื่อการก้าวข้ามวิกฤตไปสู่ยุค Next Normal พร้อมนำเสนอตัวอย่างความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมระหว่างเอเชียกับยุโรป และในการประชุมอย่างไม่เป็นทางการ (Retreat Session) นายกรัฐมนตรีจะกล่าวถ้อยแถลงในนามประเทศไทยนำเสนอความสำคัญของการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงในช่วงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุค Next Normal

ในส่วนของถ้อยแถลงในนามผู้ประสานงานกลุ่มอาเซียน นายกรัฐมนตรีจักได้กล่าวถ้อยแถลงในช่วงพิธีเปิดการประชุมย้ำความสำคัญของกรอบความร่วมมือพหุภาคีในการรับมือกับวิกฤตต่างๆ ของโลกเพื่อสนับสนุนความร่วมมือเอเชีย-ยุโรป และในช่วงของการแถลงข่าวร่วมนายกรัฐมนตรีจะยืนยันสนับสนุนความร่วมมือระดับพหุภาคีนิยมซึ่งเป็นแนวทางที่ทำให้ประเทศทั้งเล็กและใหญ่มีส่วนร่วมในการรับมือกับความท้าทายของโลก ตลอดจนนำเสนอความสำคัญของการประชุม ASEM

ASEM เป็นเวทีการหารือและความร่วมมือระดับผู้นำระหว่างเอเชียกับยุโรปซึ่งมีเพียงกรอบเดียวจัดขึ้นปีเว้นปีสลับกับการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ ASEM (ASEM FMM) โดยความร่วมมือในกรอบ ASEM ครอบคลุม 3 เสาหลัก ได้แก่ 1 การเมือง 2 เศรษฐกิจ 3 สังคม วัฒนธรรม และอื่นๆ โดยเน้นการหารือเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะและเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างสองภูมิภาค ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในสมาชิกก่อตั้ง ASEM และเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำ ASEM ครั้งที่ 1 เมื่อปี พ.ศ. 2539

กำหนดการดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564
15.00 น.​-​พิธีเปิด
​​- ​ถ้อยแถลงเปิดการประชุมโดยประธานฯ (นายกรัฐมนตรีกัมพูชา) และผู้ประสานงานระดับภูมิภาค (ประธานคณะมนตรียุโรป ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป นายกรัฐมนตรีรัฐรัสเซีย นายกรัฐมนตรีสโลวีเนีย และนายกรัฐมนตรีไทย)
15.50 น.​- ​การประชุมเต็มคณะ (Plenary) ช่วงที่ 1 หัวข้อ “บทบาทของอาเซมในการส่งเสริมพหุภาคีนิยม”

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564
15.00 น.​- ​การประชุมเต็มคณะ (Plenary) ช่วงที่ 2 “โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กับการฟื้นตัวและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม”
17.15 น. ​- ​การประชุมอย่างไม่เป็นทางการ (Retreat) ในประเด็นอาเซมและประเด็นระหว่างประเทศที่สำคัญ
18.50 น.​- ​พิธีปิดการประชุมฯ
19.00 น.​-​การแถลงข่าวร่วมโดยประธานฯ (นายกรัฐมนตรีกัมพูชา) และผู้ประสานงานระดับภูมิภาค (ประธานคณะมนตรียุโรป ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป นายกรัฐมนตรีรัฐรัสเซีย นายกรัฐมนตรีสโลวีเนีย และนายกรัฐมนตรีไทย)

โปรดเลือก