จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ จำนวน 17 อาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

31 สิงหาคม 2565

เปิดอ่านรายละเอียด