นายกรัฐมนตรีมอบนโยบาย “อนาคต และโอกาสในการทำงานของคนพิการไทย ในทศวรรษหน้า” สนับสนุนการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อส่งเสริมอาชีพกลุ่มเปราะบาง ตามแนวทาง “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

23 พฤศจิกายน 2564

วันนี้ (23 พ.ย. 64) เวลา 14.00 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม มอบนโยบายในหัวข้อ “อนาคต และโอกาสในการทำงานของคนพิการไทย ในทศวรรษหน้า” ในงานแถลงข่าว “การเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของคนพิการ เพื่อส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำด้านการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (AI) FUTURE OF WORK : อนาคต และโอกาสในการทำงานของคนพิการไทย ในทศวรรษหน้า” ผ่านการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live เพจ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี การเมือง เศรษฐกิจและสังคมของโลก โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบในวงกว้าง ยิ่งเร่งให้ทุกประเทศเกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติเร็วมากยิ่งขึ้น รัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความสามารถเท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงผู้พิการ ที่ผ่านมารัฐบาลได้มีมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้พิการที่ได้รับผลกระทบ ได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยา การพักชำระหนี้ และการให้กู้ยืมเงินฉุกเฉินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ โดยไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันและไม่มีดอกเบี้ย พร้อมปรับเพิ่มสวัสดิการเบี้ยคนพิการจากคนละ 800 บาท เป็น 1,000 บาท

ทั้งนี้ รัฐบาลผลักดันนโยบายเพื่อสร้างสภาพแวดล้อม ที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในแผนการปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ที่มีเจตนารมณ์อย่างชัดเจนจะ “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” เพื่อสร้างความเสมอภาคเท่าเทียมให้แก่กลุ่มเปราะบางทุกกลุ่ม

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวชื่นชมกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และภาคเอกชนที่ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของผู้พิการที่ไม่ได้ด้อยไม่กว่าคนปกติ และร่วมขับเคลื่อนการนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานของผู้พิการ และส่งเสริมให้แสดงความรู้ความสามารถ

นายกรัฐมนตรียังหวังว่า ผู้พิการจะใช้โอกาสนี้ในการเรียนรู้และพัฒนาตน เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาชีพ และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศชาติด้วย

โปรดเลือก