ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิิบัติงาน ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

28 กุมภาพันธ์ 2565

เปิดอ่านรายละเอียด