จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาสวนและทำความสะอาดบริเวณภายนอกอาคาร บริเวณทำเนียบรัฐบาล บ้านพิษณุโลก บ้านมนังคศิลา และสำนักงาน ก.พ. (เดิม) ถนนพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กัยายน 2565)

28 กันยายน 2564

เปิดอ่านรายละเอียด