​รมต.อนุชา สั่งการ พศ. เร่งดูแลพระได้รับผลกระทบในพื้นที่ 3 จชต. ห่วงโควิดระบาด กำชับเรื่องการทำบุญต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

25 ตุลาคม 2564

วันนี้ (25 ต.ค.64) เวลา 08.00 น. ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นำคณะพระสังฆาธิการ นำโดยพระราชวรเวที เจ้าคณะจังหวัดสงขลา และผู้นำเครือข่ายพุทธศาสนิกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าพบนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะ ประกอบด้วย นายชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายสิปป์บวร แก้วงาม รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รักษาราชการผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยมี พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (VDO Conference)

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ศาสนาพุทธเป็นศาสนาหลักประจำชาติ และเป็นเสาหลักสำคัญของชาติไทยและคนไทยทั้งประเทศ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราคนไทยควรทำนุบำรุงศาสนา จากสถาการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ส่งผลกระทบระยะยาวและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติศาสนกิจของพระภิษุสงฆ์และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ โดยได้สั่งการให้ พศ. เร่งติดตามและดำเนินการให้ความช่วยเหลือในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว ทั้งเรื่องของการบูรณะวัด และการประสานงานอำนวยความสะดวกคณะสงฆ์ พร้อมกำชับเรื่องการทำบุญที่วัดต่าง ๆ เน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดทั้งการใส่บาตร การสวดมนต์ รวมถึงโรงทานต่าง ๆ จะต้องมีการแยก หรือมีการกำหนดจำนวนคน และต้องมีการกำหนดวิธีการในการทำบุญต่าง ๆ ให้เหมาะสม

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวต่อไปว่า สถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ยังคงแพร่ระบาดในอย่างต่อเนื่อง ขอให้ทุกคน ทุกส่วนราชการ ทุกหน่วยงานทั้งภาคประชาชน และประชาสังคม ธุรกิจเอกชนต่าง ๆ ช่วยกันหามาตรการป้องกันของตัวเอง ตามมาตรการ Thailand Prevention ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดโควิด-19 ได้

สำหรับการเข้าหารือในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเปิดโลกทัศน์แกนนำเครือข่ายชาวไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ พื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง ระหว่างวันที่ 23-29 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งคณะจะได้เข้าพบและหารือบุคคลสำคัญ อาทิ การเข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เพื่อหารือแนวทางการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายหลังจากการเกิดเหตุการความไม่สงบในพื้นที่มาเป็นระยะเวลานาน ส่งผลต่อความยากลำบากในการดำรงชีวิตของพระภิกษุสงฆ์และประชาชนในพื้นที่

โปรดเลือก