ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

15 กุมภาพันธ์ 2565

เปิดอ่านรายละเอียด