รองนายกฯ พลเอก ประวิตรฯ ยินดีและขอบคุณชาวบ้านป่าแดด ภายหลังรวมตัวขอบคุณลุงป้อม สนับสนุนสร้างอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง สำเร็จดังใจหลังรอคอยมาเกือบ 30 ปี

5 สิงหาคม 2565

วันนี้ (4 สิงหาคม 2565) เวลา 14.30 น. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ยินดีและขอบคุณชาวบ้านป่าแดดในไมตรีจิตที่ร่วมแสดงความขอบคุณ ในโอกาสการผลักดันการจัดสร้าง “อ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง” จนประสบความสำเร็จ ระหว่างนั่งประชุม ณ มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อฯ ร่วมกับการประชุมผู้นำชุมชนแม่ป่าแดดในพื้นที่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและอธิบดีกรมชลประทานร่วมประชุมด้วย

พลเอก คงชีพ ตันตระวาณิชย์ เปิดเผยว่า ลุงเรียบ อภัยพนันธ์ ผู้เฒ่าบ้านป่าแดด ตัวแทนชาวบ้าน ต.แม่ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย นำชาวบ้านกว่า 400 คน รวมตัวกันแสดงความดีใจและขอบคุณถึงรองนายกรัฐมนตรี ผ่านระบบทางไกล (VTC) ที่ช่วยสนับสนุนผลักดันการอนุมัติจัดสร้าง “อ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง” สำเร็จ หลังจากรอคอยมาเกือบ 30 ปี จากปัญหาการทับซ้อนของการขอใช้ประโยชน์ที่ดินจากหลายหน่วยงาน ซึ่งชาวบ้านป่าแดดได้ร้องขอความต้องการโดยตรงกับรองนายกฯ พลเอก ประวิตรฯ ระหว่างลงตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เมื่อ 25 มกราคม 2565 และ รองนายกฯ ได้มอบหมายให้ พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ คณะทำงานของรองนายกฯ ลงพื้นที่ขับเคลื่อนแก้ปัญหาร่วมกับส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน ได้ให้กรมชลประทานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปจนบรรลุความเห็นชอบร่วมกันในที่สุด

ทั้งนี้ อ่างเก็บน้ำแม่ตาช้างสามารถรองรับ 4,775 ครัวเรือน ประชาชนได้ประโยชน์กว่า 12,000 คน สามารถส่งน้ำช่วยเหลือเกษตรกร 2,843 ครัวเรือน ใน 22 หมู่บ้าน พื้นที่การเกษตรกว่า 17,200 ไร่ อีกทั้ง สามารถแก้ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาอุทกภัย และปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภคในพื้นที่

รองนายกรัฐมนตรีกล่าวยินดีและขอบคุณชาวบ้านป่าแดดทุกคน พร้อมขอบคุณทุกส่วนราชการทั้งในพื้นที่และส่วนกลาง ที่ให้ความสำคัญร่วมสนับสนุนขับเคลื่อนแก้ปัญหาที่เป็นความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง โดยขอให้กรมชลประทาน เร่งนำโครงการดังกล่าวเสนอเข้าคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ความเห็นชอบ เพื่อสามารถสร้างอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้างให้ประชาชนในพื้นที่สามารถใช้ประโยชน์ พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตได้ภายในปี 2569 ตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่มุ่งสร้างความกินดี อยู่ดี กระจายความสุขให้กับประชาชน โดยทั่วถึงกันตลอดมา

โปรดเลือก