ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดาส่งเอกสารได้ครั้งละ 30 แผ่น จำนวน 20 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14 ธันวาคม 2560

เปิดอ่านรายละเอียด