ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1 โครงการ

30 กันยายน 2564

อ่านรายละเอียด

โปรดเลือก