ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการและตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ของ สลน.

3 ธันวาคม 2564

เปิดอ่านรายละเอียด