จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

12 กันยายน 2565

เปิดอ่านรายละเอียด