จ้างทำระบบระบบแสง สี เสียบ ระบบภาพและโครงสร้างในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 จำนวน 1 งาน

21 กรกฎาคม 2565

เปิดอ่านรายละเอียด