ร่าง ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Inkjet และตัดไดคัด จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

28 ธันวาคม 2560

เปิดอ่านรายละเอียด