การจัดซื้อลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้งประจำอาคารสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (อาคาร 44) จำนวน 1 ตัว

19 มกราคม 2564

เปิดอ่านรายละเอียด