รองนายกฯ พลเอก ประวิตรฯ หารือเอกอัครราชทูตออสเตรเลียฯ ชื่นชมสัมพันธ์ไทย – ออสเตรเลียใกล้ชิดกว่า 70 ปี พร้อมสานต่อและเพิ่มพูนความร่วมมือระหว่างกันอย่างรอบด้าน

23 กันยายน 2565

วันนี้ (23 กันยายน 2565) เวลา 09.30 น. ณ ห้องสีเหลือง ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นางสาวแอนเจลา เจน แม็กดอนัลด์ (H.E. Ms. Angela Jane Macdonald) เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ ภายหลังเสร็จสิ้นการหารือ นางสาวทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญดังนี้

รองนายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีกับเอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทยในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ เชื่อมั่นว่าด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของเอกอัครราชทูตออสเตรเลียฯ จะมีส่วนช่วยส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับออสเตรเลียให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยในปีนี้เป็นโอกาสอันดี ครบรอบ 70 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน หวังว่า ทั้งสองฝ่ายจะใช้โอกาสนี้ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นในทุกมิติ

เอกอัครราชทูตออสเตรเลียฯ ขอบคุณรองนายกรัฐมนตรีที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ชื่นชมความสัมพันธ์ไทย-ออสเตรเลียที่ใกล้ชิดยาวนาน ทั้งสองประเทศมีความร่วมมือระหว่างกันในทุกด้าน โดยเฉพาะความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกองทัพ นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียมีนโยบายมุ่งเสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมือฉันท์มิตรกับประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งประเทศไทยด้วย และเห็นพ้องกับรองนายกรัฐมนตรีในการเพิ่มพูนความร่วมมือระหว่างกันต่อสู่กับความท้าทาย และเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ

โอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับประเด็นความร่วมมือที่สำคัญ ดังนี้
ความร่วมมือทวิภาคีในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ รองนายกรัฐมนตรีย้ำความมุ่งมั่นของไทยในการร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับออสเตรเลียในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ และการดำเนินการภายใต้ร่างแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ปี ค.ศ. 2022 – 2025 โดยเฉพาะด้านความมั่นคง การต่อต้านการค้ามนุษย์ ความมั่นคงทางไซเบอร์ สาธารณสุข การศึกษา ความสัมพันธ์ระดับประชาชน รวมถึงความร่วมมือต่อโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) ของไทย

ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ทั้งสองฝ่ายยินดีที่การค้าระหว่างไทยกับออสเตรเลียมีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เชื่อมั่นว่าการค้าและการลงทุนระหว่างกันจะขยายตัวขึ้นอีกมาก อย่างไรก็ดี รองนายกรัฐมนตรีเห็นว่า ทั้งสองฝ่ายยังมีศักยภาพที่จะเพิ่มพูนความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ทั้งในด้านการลงทุน โดยเฉพาะในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และการเป็นหุ้นส่วนด้านวิจัยและพัฒนา ในสาขาที่ออสเตรเลียมีความเชี่ยวชาญและสอดคล้องกับนโยบายพัฒนาโมเดล BCG ของไทย ด้านเอกอัครราชทูตออสเตรเลียฯ เห็นว่าการเปิดประเทศของไทยและออสเตรเลียจะเป็นโอกาสอันดีในการเปิดรับนักท่องเที่ยว นักศึกษา และนักลงทุนระหว่างกัน ซึ่งจะส่งผลต่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกันให้แน่นแฟ้นมากขึ้น

ความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ระหว่างไทยกับออสเตรเลีย (Counter Trafficking in Persons Centre of Excellence) รองนายกรัฐมนตรีย้ำความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการดำเนินการต่อต้านการค้ามนุษย์ เพื่อปกป้องและคุ้มครองประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยตามหลักสิทธิมนุษยชนและหลักมนุษยธรรม ตลอดจนไทยพร้อมร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับออสเตรเลียในเรื่องนี้ โดยทั้งสองฝ่ายยินดีที่การจัดทำร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลออสเตรเลียในการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ มีความคืบหน้ามากขึ้น โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองฝ่ายได้ร่วมมือกันอย่างแข็งขัน และคาดว่าจะสามารถลงนามร่วมกันได้ในเดือนพฤศจิกายนนี้ ซึ่งเอกอัครราชทูตออสเตรเลียฯ เห็นว่าการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าว จะทำให้ทั้งสองฝ่ายมีความร่วมมือในการต่อต้านการค้ามนุษย์ระหว่างกันมากขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

สำหรับประเด็นความร่วมมือภายใต้กรอบความร่วมมือพหุภาคี รองนายกรัฐมนตรีชื่นชมบทบาทของออสเตรเลียในการส่งเสริมการพัฒนาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ผ่านความร่วมมือในกรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง ในฐานะหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา และกรอบโครงการความร่วมมือประเทศลุ่มน้ำโขง-ออสเตรเลีย ทั้งนี้ ไทยพร้อมร่วมมือขับเคลื่อนดำเนินโครงการต่าง ๆ ให้บรรลุผลเป็นรูปธรรมตามแผนงานที่กำหนดไว้

ในตอนท้าย เอกอัครราชทูตออสเตรเลียฯ ยืนยันว่า ออสเตรเลียพร้อมสนับสนุนบทบาทของไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคในปีนี้อย่างเต็มที่ โดยนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียจะเดินทางเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวที่กรุงเทพฯ ในเดือนพฤศจิกายนนี้ ด้านรองนายกรัฐมนตรีขอบคุณ ไทยพร้อมให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียในการเยือนไทยในห้วงการประชุมดังกล่าว

โปรดเลือก