รมต.นร. อนุชาฯ ย้ำที่ประชุม กตน. เร่งขับเคลื่อนภารกิจสำคัญรองรับไทยเป็นเจ้าภาพเอเปค 65 แนะหน่วยงานนำข้อมูลเชิงลึกขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกฯ

29 พฤศจิกายน 2564

วันนี้ (29 พฤศจิกายน 2564) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 302 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี (กตน.) ครั้งที่ 7/2564 โดยมีนายชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายอนุรุทธิ์ นาคาศัย ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เข้าร่วมประชุม และคณะกรรมการ กตน. ร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

การประชุมคณะกรรมการ กตน. ในครั้งนี้ ได้ติดตามการดำเนินงานภายใต้การขับเคลื่อนของ กตน. ที่ผ่านมา ซึ่งที่ประชุมให้ความสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิต แก้ไขปัญหาความยากจนของพี่น้องประชาชน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เสนอให้ที่ประชุมนำประเด็นการขยายผลงานการวิจัยและนวัตกรรม ที่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจนของประเทศเชิงรูปธรรมมาพิจารณาประกอบด้วย สำหรับการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมหารือการขับเคลื่อนประเด็นสำคัญ ประกอบด้วยการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองและไฟป่าอย่างยั่งยืน และการพัฒนาความหลากหลายแหล่งท่องเที่ยวของไทยที่มีคุณภาพระดับโลก

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายนที่ผ่านมา พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้แทนประเทศไทยในการรับไม้ต่อการเป็นเจ้าภาพจากประเทศนิวซีแลนด์ ในจัดการประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปคและการประชุมที่เกี่ยวข้อง ภายใต้หัวข้อ Open.Connect.Balance “เปิดกว้าง สร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน อย่างสมดุล” จึงเป็นโอกาสสำคัญที่ประเทศไทยได้แสดงศักยภาพให้ต่างชาติได้เห็นถึงความพร้อมของประเทศทุกด้าน และเป็นโอกาสที่ไทยจะได้เก็บเกี่ยวประโยชน์จากการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคครั้งนี้ ขณะเดียวกันหน่วยงานภาครัฐต้องเร่งขับเคลื่อนงาน เพื่อให้ประเทศมีความพร้อมควบคู่กับการพัฒนาด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวของไทยซึ่งที่ผ่านมาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคของไทย จะทำให้การท่องเที่ยวไทยกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้ง

นอกจากนี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เน้นย้ำที่ประชุมให้นำผลการวิจัยและข้อมูลเชิงลึกมาประกอบการพิจารณาขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านต่าง ๆ เพื่อนำผลที่ได้ไปประกอบการตัดสินใจของคณะรัฐบาลในการกำหนดนโยบายบริหารประเทศได้อย่างครอบคลุมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

โปรดเลือก