ผู้เชี่ยวชาญ นางสาวเกวลี ทศนักข์
ผู้เชี่ยวชาญด้านประสานงานการเมือง
Email : keawalee.tho@thaigov.go.th
โทรศัพท์ : 0-2288-4425


 นางสาวจินตนา จ้อยจุมพจน์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์
Email : jintana.jjp@thaigov.go.th
โทรศัพท์ : 0-2288-4389


 นางสาวขวัญรัก สุขสมหทัย
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
Email : khwanrak.sst@thaigov.go.th
โทรศัพท์ : 0-2288-4416


 นางณัฐยา อัชฌากรลักษณ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านประสานนโยบายและยุทธศาสตร์
Email : nuttaya.ach@thaigov.go.th
โทรศัพท์ : 0-2288-4440


  ว่าง
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย


 - ว่าง -
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ


 - ว่าง -
ผู้เชี่ยวชาญด้านแบบแผนพิธีการ