ผู้อำนวยการ  นางสาวดวงสุดา ศรียงค์
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
Email : duangsuda.syg@thaigov.go.th
โทรศัพท์ : 0-2288-4351


  นางสาวมาลินี แซ่เอา
ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ
Email : malinee.sao@thaigov.go.th
โทรศัพท์ : 0-2288-4000 ต่อ 4660


  -ว่าง-
ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ
Email :
โทรศัพท์ :


  นางสาวภคนันท์ ศิลาอาสน์
ผู้อำนวยการกองงานนายกรัฐมนตรี
Email : pakanan.sil@thaigov.go.th
โทรศัพท์ : 0-2288-4127


 นางสาวอัจฉรา พรหมกระแสร์
ผู้อำนวยการกองประสานงานการเมือง
Email : achara.pks@thaigov.go.th
โทรศัพท์ : 0-2288-4425


  นางรัตนา สามารถ
ผู้อำนวยการกองประสานนโยบายและยุทธศาสตร์
Email : rattana.sam@thaigov.go.th
โทรศัพท์ : 0-2288-4440


 นางเบญจภา ศรีสุรัตน์
ผู้อำนวยการกองพิธีการ
Email : benjapa.ssr@thaigov.go.th
โทรศัพท์ : 0-2288-4000 ต่อ 4809


  นายตรี อัญชลีสังกาศ
ผู้อำนวยการกองสถานที่ ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย
Email : tri.anj@thaigov.go.th
โทรศัพท์ : 0-2288-4353


  นายชิโนรส ใยฤทธิ์
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Email : chinorod.yrd@thaigov.go.th
โทรศัพท์ : 0-2288-4000 ต่อ 4861


  - ว่าง -
ผู้อำนวยการสำนักโฆษก
Email :
โทรศัพท์ :


 นางชนกสุดา สุบรรณรัตน์
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร


  นางสาวชัชพร สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
Email : chutchaporn.snw@thaigov.go.th
โทรศัพท์ : 0-2288-4000 ต่อ 4922