ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  นางสาวบรียวรรณ์ สารกิจปรีชา
ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
Email : breeyawan.skc@thaigov.go.th
โทรศัพท์ :


  นางชนิดา เกษมศุข
ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
email : chanida.kss@thaigov.go.th
โทรศัพท์ :