รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร
ผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลง (CCO)
ผู้บริหารระดับสูงด้านการจัดการความรู้ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (CKO)
ผู้รับผิดชอบสูงสุดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
Email : nicha.hrn@thaigov.go.th
โทรศัพท์ : 0-2288-4464


  นางนันทวรรณ ชื่นศิริ
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร
ผู้บริหารด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย (CGEO)
ผู้นำการขับเคลื่อนการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (CCEO)
Email : nantawan.chu@thaigov.go.th
โทรศัพท์ : 0-2288-4301


  นางสาวดวงสุดา ศรียงค์
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)
Email : duangsuda.syg@thaigov.go.th
โทรศัพท์ : 0-2288-4351