ที่ปรึกษา นายปสันน์ เทพรักษ์
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ
Email : pasan.tep@thaigov.go.th
โทรศัพท์ : 0-2288-4000 ต่อ 6526


 นางสาวนัทรียา ทวีวงศ์
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ
ด้านประสานกิจการภายในประเทศ
Email : natthriya.tww@thaigov.go.th
โทรศัพท์


  - ว่าง -
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ
ด้านยุทธศาสตร์และการวางแผน


  -ว่าง-
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ
ด้านสังคม
email :
โทรศัพท์ :


  นายวราสิทธิ์ กาญจนสูตร
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ
ด้านกฎหมาย
Email :
โทรศัพท์ :


  นายสุรพงษ์ มาลี
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ
ด้านยุทธศาสตร์
รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ
ด้านยุทธศาสตร์และการวางแผน
Email : surapong.mal@thaigov.go.th
โทรศัพท์ : 0-2288-4000 ต่อ 6087