คำถามและคำตอบ (Q&A) / ส่งคำถามของท่านมาที่ Q-and-A@thaigov.go.th

คำถาม : สลน. คือใคร

คำตอบ : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นส่วนราชการระดับกรมในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นข้าราชการการเมืองเป็นผู้บังคับบัญชา และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี รายละเอียดอ่านต่อ กดที่นี่ มีภารกิจเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการด้านการเมือง ด้านวิชาการ ด้านเลขานุการ ตลอดจนเป็นศูนย์ประสานการบริหารราชการของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รวมทั้งข้าราชการการเมืองสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งผลสัมฤทธิ์และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และเสริมสร้างภาพลักษณ์ ผู้นำประเทศ รายละเอียดอ่านต่อ กดที่นี่ กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2559

คำถาม : ถ้าประชาชนอยากจะมีส่วนร่วมกับภาครัฐ ในการเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ การแจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมาย และการเสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ให้กับนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรี ได้ช่องทางไหนบ้าง

คำตอบ : 1. สายด่วนของรัฐบาล 1111 (ไม่เสียค่าโทร) ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง 2. จุดบริการประชาชน 1111 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ชั้น 1 อาคารสำนักงาน ก.พ. (เดิม) ถนนพิษณุโลก เขตดุสิตกทม. 10300 ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) 3. ตู้ ปณ. 1111 (ไม่ต้องติดแสตมป์) เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 4. โมบายแอปพลิเคชัน (PSC 1111) 5. ผ่านเว็บไซต์ >กดที่นี่ เพื่อเปิดช่องทางการร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ www.1111.go.th

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

1 ถนนนครปฐม เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

แผนที่ตั้ง
รับเรื่องร้องเรียน
  • ช่องทางการร้องเรียนและแจ้งปัญหาการทุจริตของเจ้าหน้าที่ สลน. โดยสามารถแจ้งได้ที่
    1. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) โดยตรงที่ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
    2. ทางไปรษณีย์ ถึง สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล กทม. 10300
    3. ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2288-4000 ต่อ 4676
    4. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต และช่องทางการรับฟังความคิดเห็น http://acoc.thaigov.go.th/