ข่าว สลน.

วีดิทัศน์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อให้สาธารณเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซต์ สามารถส่งข้อความมายัง E-mail : spm_ebidding@thaigov.go.th

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำ LINE Official Account เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารรัฐบาลเชิงรุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24/01/2563)

สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร สัญญาเลขที่ 7/2563 ลงวันที่ 23 มกราคม 2563 จ้างทำความสะอาดพื้นที่ภายในสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จำนวน 3 อาคาร (23/01/2563)

สัญญาจ้างเหมาบำรุงรักษาสวน สัญญาเลขที่ 6/2563 ลงวันที่ 23 มกราคม 2563 จ้างบำรุงรักษาสวนและทำความสะอาดบริเวณภายนอกอาคารทำเนียบรัฐบาล บ้านพิษณุโลก บ้านมนังคศิลา และสำนักงาน ก.พ. (เดิม) (23/01/2563)

ประกาศ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562) (22/01/2563)

ร่าง ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำ LINE Official Account เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารรัฐบาลเชิงรุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16/01/2563)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาสวนและทำความสะอาดบริเวณภายนอกอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16/01/2563)

ดูทั้งหมด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

เดือน พฤศจิกายน 2562 (30/11/2562)

เดือน ตุลาคม 2562 (31/10/2562)

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (01/10/2562)

เดือน กันยายน 2562 (30/09/2562)

เดือน สิงหาคม 2562 (30/08/2562)

เดือน กรกฎาคม 2562 (31/07/2562)

ดูทั้งหมด

ประกาศราคากลางจัดซื้อ-จัดจ้าง

จ้างทำ LINE Official Account เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารรัฐบาลเชิงรุก (16/01/2563)

จ้างทำระบบแสง สี เสียง ระบบภาพ และโครงสร้าง จำนวน 1 งาน (26/12/2562)

จ้างตกแต่งดอกไม้สด จำนวน 1 งาน (26/12/2562)

งานจ้างเหมาบริการติดตั้งระบบปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ (ชั่วคราว) และรื้อถอน ณ ตึกสันติไมตรี จำนวน 1 งาน (26/12/2562)

จ้างเหมาบำรุงรักษาสวนและทำความสะอาดบริเวณภายนอกอาคาร บริเวณทำเนียบรัฐบาล บ้านพิษณุโลก บ้านมนังคศิลา และสำนักงาน ก.พ. (เดิม) ถนนพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) (03/12/2562)

จ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (03/12/2562)

ดูทั้งหมด

ประกาศรับสมัครบุคลากร

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (12/02/2563)  

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (20/12/2562)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (12/12/2562)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาล (ก.พ.) ไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (18/11/2562)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (13/09/2562)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (26/08/2562)

ดูทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรม

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:30 น. นางสาวปราณี ศรีประเสริฐ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของ สลน. ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้อง 210 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมหารือการพัฒนาระบบสารสนเทศในการติดตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ณ ห้อง 215 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง ทปษ.นรม.ฝ่ายข้าราชการประจำด้านยุทธศาสตร์และการวางแผน เป็นประธานเป็นประธานอบรม ณ ห้อง 215 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง ทปษ.นรม.ฝ่ายข้าราชการประจำด้านยุทธศาสตร์และการวางแผน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะสามปีของ สลน. (พ.ศ.2563 -2564) ณ ห้อง 215 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมหารือการพัฒนาระบบสารสนเทศในการติดตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ณ ห้อง 215 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 11.00 น. นายประทีป กีรติเลขา รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับทรัพย์สินโรงงานถาวรเพื่อผลิตข้าวโพดและสับปะรดกระป๋อง ณ ห้องประชุม 302 ตึกบัญชาการ 1

อ่านทั้งหมด
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง