ปฏิทินกิจกรรม

 
 • วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. นางสาวปราณี ศรีประเสริฐ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมการตรวจรับครุภัณฑ์กรณีส่วนราชการเบิกจ่ายแทน สลน. ณ ห้อง 215 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

   

 
 • วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายประทีป กีรติเรขา รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เป็นประธานการประชุมหน่วยงานภายใน เพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิส ณ ห้อง 210 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

   

 
 • วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวปราณี ศรีประเสริฐ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมหารือสำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี ณ ห้อง 210 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

   

 
 • วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. นางสาวปราณี ศรีประเสริฐ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ณ ทำเนียบรัฐบาล ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

   

 
 • วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางสาวปราณี ศรีประเสริฐ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล สลน. ณ ห้องประชุม 215 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

   

 
 • วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางนงนุช ธนเศรษฐ ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณากำหนดแนวทางการบริหารจัดการบ้านพักรับรอง สลน. (ริมทะเลเขาสามมุข) ณ ห้องประชุม 210 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

   

 
 • วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธารการประชุมหารือ กลุ่ม ป.ย.ป. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

   

 
 • วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางชนิดา เกษมศุข เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย ประจำปีงบประมาณ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้อง 215 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

   

 
 • วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. นางสาวดวงสุดา ศรียงค์ ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการดิจิทัล ณ ห้องประชุม 215 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

   

 
 • วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. นางสาวปราณี ศรีประเสริฐ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ สลน. ครั้งที่ 9/2562. ณ ห้อง 215 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)