คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กำหนดจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ระหว่างวันที่ 11 – 17 กรกฎาคม 2562 เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา

9 กรกฎาคม 2562

วันนี้ ( 9 กรกฎาคม 2562) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ครั้งที่5/2562 ร่วมกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง ผลการประชุมสรุปดังนี้

ที่ประชุมรับทราบแนวทางการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาปีนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 17 กรกฎาคม 2562 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยกรมการศาสนาร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา จัดงานพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา ถวายเป็นพุทธบูชา เชิญชวนชาวพุทธร่วมกันรักษาศีล ลด ละ เลิกอบายมุขทุกประเภทตลอดพรรษา กิจกรรมสำคัญประกอบด้วย วันพฤหัสบดีที่ 11กรกฎาคม 2562 พิธีเจริญพระพุทธมนต์หล่อเทียนพรรษา ณ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร วันจันทร์ที่ 15กรกฎาคม 2562 พิธีปล่อยขบวนรถแห่เทียนพรรษา ณ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม ไปถวายยัง 10 วัด ได้แก่ 1) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร 2) วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก เขตห้วยขวาง 3) วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน 4) วัดอุทัยธาราม เขตห้วยขวาง 5) วัดพรหมวงศาราม เขตดินแดง 6) วัดกุนนทีรุทธาราม เขตดินแดง 7) วัดเทพลีลา เขตบางกะปิ 8) วัดพระไกรสีห์ (น้อย) เขตบางกะปิ 9) วัดสิริกมลาวาส เขตลาดพร้าว 10) วัดลาดพร้าว เขตลาดพร้าว เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนรับทราบและเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมยังได้เห็นชอบให้จัดงานวันภาษาไทย ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2562 โดยกระทรวงวัฒนธรรมจะร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา จัดงานวันภาษาไทยโดยมีการมอบเข็มและโล่เชิดชูเกรียติแก่ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย รวมทั้งจัดพิมพ์หนังสือเก่าหายากเรื่องจินดามณี ฉบับหมอบรัดเลย์ เผยแพร่อีกด้วย

..................................................................................
กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก

โปรดเลือก