รองนายกฯ พลเอก ประวิตรฯ ลงพื้นที่แก้ปัญหาน้ำอีสาน สั่งการรับมือกับภัยแล้งและดูแก้ปัญหาที่ดินทำกินประชาชน

2 ธันวาคม 2565


วันนี้ (2 ธันวาคม 2565) พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจเเละสังคม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม และคณะ เดินทางลงพื้นที่ภาคอีสาน จ.มุกดาหาร เพื่อตรวจติดตามการบริหารจัดการแก้ปัญหาน้ำแล้งและรับฟังปัญหาจากประชาชนในพื้นที่ โดย มี ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) และหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ให้การต้อนรับ ณ ศาลากลาง จ.มุกดาหาร

ภาพรวม ปี 61-64 จ.มุกดาหาร ได้รับงบประมาณบริหารจัดการน้ำกว่า 4,300 ล้านบาท ในการพัฒนาระบบป้องกันน้ำท่วม ทั้งการปรุงลำน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำและระบบระบายน้ำ มีพื้นที่ได้รับประโยชน์ เกือบ 40,000 ไร่ ครอบคลุม 17,873 ครัวเรือน และในปี 66 - 67 มีแผนพัฒนาลุ่มน้ำห้วยมุก อ่างเก็บน้ำห้วยเปื่อย และระบบป้องกันน้ำท่วม โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณ 1,063 ล้านบาท

พลเอก ประวิตรฯ ได้ย้ำสั่งการ ขอให้ จังหวัดเร่งช่วยเหลือเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกิน จากปัญหาการจำนอง การขายฝาก เพื่อให้เกษตรกรยังคงมีสิทธิ์ในที่ดินทำกินของตัวเอง และการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่ โดยให้บูรณาการความร่วมมือภาคีการพัฒนาต่างๆ และบริหารจัดการข้อมูลแบบชี้เป้า (TPMAP)

สำหรับการบริหารจัดการน้ำ ขอให้ สทนช.ประสาน กับ ฝ่ายปกครอง ระดับจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือกับสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น โดยต้องให้ความสำคัญ ขับเคลื่อน แผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วมน้ำแล้งระดับพื้นที่แต่ละจังหวัด โดยในส่วนของมุกดาหาร ขอให้เร่งดำเนินการก่อสร้างประตูระบายน้ำบังอี่ให้เสร็จตามแผนงาน พร้อมทั้งให้ขยายผล กระจายขุดเจาะบาดาลโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ำขึ้น เพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคให้ครอบคลุมปัญหา

พร้อมกันนี้ ขอให้เร่งแก้ปัญหาน้ำประปาที่ไม่พอใช้ ในพื้นที่ 7 หมู่บ้าน อ.คำชะอี ที่เคยประสบปัญหาน้ำประปาไม่พอใช้ โดยเฉพาะให้เร่งสำรวจและแก้ไขการชำรุดของระบบประปาหมู่บ้าน และบริหารจัดการน้ำดิบที่เป็นปัญหาให้เพียงพอต่อการใช้งานของประชาชนในฤดูแล้ง

บ่ายวันเดียวกันนี้ พลเอก ประวิตรฯ จะลงพบปะประชาชน เพื่อรับทราบปัญหาและตรวจติดตามความคืบหน้าการบริหารจัดการน้ำ ในการก่อสร้างประตูระบายน้ำ ห้วยบังอี่ ต.โพธิ์ไทร อ. ดอนตาล และโครงการขุดเจาะน้ำบาดาลและสูบน้ำด้วยพลังแสงอาทิตย์ บ้านนาดี อ. เมืองมุกดาหาร ต่อไป

โปรดเลือก