นายกรัฐมนตรี ขอทุกคนพิจารณาตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจน ป้องกันการตกเป็นเครื่องมือข่าวเท็จ

13 สิงหาคม 2562

วันนี้ (13 สิงหาคม 2562) เวลา 12.25 น. ณ บริเวณห้องโถงชั้น 1 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีการใช้ Fake News เป็นเครื่องมือทางการเมืองว่า ขอให้ทุกคนคิดพิจารณาและตรวจสอบเกี่ยวกับข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ ก่อนที่จะตัดสินใจเชื่อเรื่องนั้นๆ เช่น ข่าวการขึ้นภาษี ซึ่งก็ยังไม่ได้มีการดำเนินการแต่อย่างใด เพราะหากเรื่องใดยังไม่ได้นำเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณา ก็ยังไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งนั้น การดำเนินการต่างๆ ต้องระมัดระวังข้อกฎหมายและทำให้ถูกต้อง หากประชาชนมีข้อสงสัยเรื่องใดขอให้สอบถามผ่านช่องทางต่าง ๆ ของภาครัฐที่มีอยู่ ซึ่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะได้ชี้แจงประเด็นต่าง ๆ เพื่อแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็ได้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องแนวคิดต่าง ๆ ของนายกรัฐมนตรี ที่จะมีการดำเนินการทั้งภัยแล้ง พืชการเกษตร เศรษฐกิจระดับฐานราก ตลอดจนงบประมาณ วันนี้เป็นการใช้งบประมาณปี 2562 ในไตรมาสสุดท้าย ซึ่งงบประมาณบางส่วนต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามห้วงเวลาและเป้าหมายที่กำหนด ต้องไปทบทวนในระยะเวลา 2 เดือนที่เหลืออยู่นี้จะสามารถจัดทำโครงการต่าง ๆ ที่จะทำให้เกิดเงินหมุนเวียนอยู่ในระบบในภาคประชาชนได้มากน้อยเพียงใด โดยคำนึงถึงความถูกต้องและให้งบประมาณลงไปสู่ประชาชนได้มากที่สุด ขณะนี้มองว่าสถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศตกลง แต่ขอพิจารณาถึงสถานการณ์เศรษฐกิจทั่วโลกด้วย เพราะปัจจุบันสถานการณ์เศรษฐกิจก็ตกลงเช่นกัน และมีบางประเทศที่เศรษฐกิจตกลงมากกว่าประเทศไทย เป็นสถานการณ์ที่ต้องยอมรับ จึงมีความจำเป็นที่ประเทศไทยต้องมียุทธศาสตร์ชาติ เพื่อหาวิธีการและแนวทางในการเตรียมการรองรับความเสี่ยงต่าง ๆ รวมไปถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

นายกรัฐมนตรียังกล่าวฝากให้คนไทยทุกคนสนใจศึกษาเรื่องรอบตัวที่เกิดขึ้น ต้องปรับปรุงเปลี่ยนตนเองให้สอดคล้องและทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต พร้อมสั่งการให้คณะรัฐมนตรีเร่งดำเนินงานให้สอดคล้องตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและประชาชนอย่างแท้จริง ขณะนี้ กระทรวงพาณิชย์ดูแลเรื่องการค้าขายปัจจุบันมีหลายประเภท โดยเฉพาะผู้ประกอบการค้าขายรายย่อยที่ยังมีปัญหาอยู่มาก รวมทั้งมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือร่วมกันถึงแนวทางการแก้ไขค่าเงินบาทที่แข็งค่า ซึ่งเป็นไปตามหลักเศรษฐศาสตร์ ขอยืนยันว่ารัฐบาลและคณะรัฐมนตรี ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะทำอย่างเต็มที่เพื่อให้ผ่านช่วงเวลาอันยากลำบากนี้ไปให้ได้


-------------------
กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก

โปรดเลือก