สัญญาซื้อขาย สัญญาเลขที่ 30/2565 ลงวันที่ 29 เมษายน 2565 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ สำหรับการพัฒนาประสิทธิภาพการถ่ายทอดสด (Live Broadcasting) ภารกิจนายกรัฐมนตรีผ่านโซเชียลมีเดีย 1 ระบบ จำนวน 1 งาน

29 เมษายน 2565

เปิดอ่านรายละเอียด