ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2 มิถุนายน 2565

เปิดอ่านรายละเอียด